S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti APART Artikel s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia, vymedzenie pojmov.

1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode spoločnosti APART Artikel s.r.o. a sú spracované podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Časť „A“ sa vzťahuje na zmluvné vzťahy vzniknuté medzi APART Artikel s.r.o. (ďalej len „Predávajúci“ alebo „Dodávateľ“) a kupujúcim-spotrebiteľom (ďalej len „Kupujúci “ alebo „Spotrebiteľ“). Obchodné podmienky sa vzťahujú len na tovar zakúpený u predávajúceho. Predávajúci je právnická osoba zaoberajúca sa nákupom a predajom tovaru. Názov: APART Artikel s.r.o. Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, konateľka Anna Hulková  Sídlo: Kúpeľná 3, 811 02  Bratislava IČO:35870915, DIČ:2021308069, IČ DPH:SK2021308069. Kontakt: e-mail: apartartikel@apartartikel.sk, tel./fax.: +421 2 5341 1942, mobil: +421 907 988 174, Kupujúcim - Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. (§53 odst.3 Občianskeho zákonníka). Prepravnou službou (ďalej len „Dopravca“) je právnická alebo fyzická osoba podnikajúca v odbore prepravy tovaru a logistiky. Spotrebiteľská zmluva (ďalej len „Zmluva“) je zmluva kúpna, prípadne iná zmluva, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane Spotrebiteľ a na druhej strane Predávajúci. Tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej uzavretej zmluvy medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak nebránia tomu okolnosti na strane Kupujúceho či Predávajúceho, je možné Zmluvu uzavrieť aj v inom pre obe strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá Zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jeho úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Tieto Obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach Predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.

II. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. 2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku potvrdenia objednávky predávajúcim. 3. Ponúkaný produkt, jeho cena a odhadovaná skladová dostupnosť je v platnosti do doby potvrdenia objednávky. 4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov a záležitostí. 5. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. 6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom úplného zaplatenia kúpnej ceny. 7. Vyplnením registračného formulára, či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

III. Platobné a dodacie podmienky. 

1. Spôsob platieb: – platba vopred bankovým prevodom (zálohová platba), Kupujúci má možnosť zaplatiť tovar vopred na účet predávajúceho v ČSOB Banke Slovensko, a.s. , číslo účtu 4023098678/7500, IBAN SK02 7500 0000 0040 2309 8678 – platba dobierkou pri doručení tovaru, hotovosť preberá Dopravca – platba bankovým prevodom, len pre Kupujúceho, ktorý majú pridelený kreditný rámec so splatnosťou 
2. Dodávky predmetu plnenia budú realizované podľa skladovej dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho ihneď alebo v čo najkratšom termíne. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia osobným odberom alebo na uvedenú adresu v objednávke. Pri osobnom plnení a spôsobe platby iným ako hotovosť alebo pri plnení prostredníctvom dopravcu, môže tovar prevziať len osoba k tomu poverená, ktorá sa musí dostatočne identifikovať a preukázať, že je oprávnená tovar prevziať. Predajca zaisťuje doručenie tovaru, plnenie prostredníctvom Dopravcu, po celej Slovenskej republike obvykle do 2–7 pracovných dní. Náklady na dodanie sa rozlišujú podľa zvoleného spôsobu dopravy.

Prepravná služba (bezhotovostne aj dobierka) znamená, že predávajúci doručí plnenie prostredníctvom dopravcu (Prepravnej služby).

Cenník služieb dopravy a logistiky:
Veľkosť objednávky
(s DPH)
Doprava
bez DPH
Doprava
s DPH 20%
Prepravná služba / platba dobierkou / bankový prevod
DO 35 EUR
6,00 EUR
7,20 EUR
Prepravná služba / platba dobierkou / bankový prevod
OD 35 EUR DO 100 EUR
5,00 EUR
6,00 EUR
Prepravná služba / platba dobierkou / bankový prevod
NAD 100 EUR
ZDARMA
ZDARMA
       

IV. Reklamácie 

1. Prípadné reklamácie budú zariadené v súlade s reklamačným poriadkom spoločnosti APART Artikel s.r.o. a právnym poriadkom platným v SR.                                      2. Tovar na reklamáciu sa kupujúci zaväzuje posielať v pôvodnom obale. V prípade, že je to možné a vhodné. Dopravca neručí za zle zabalené zásielky.                            3. Agendu reklamácií, vrátenie tovaru, jeho posudzovanie a jednanie o náhradných riešeniach má v kompetencii APART Artikel s.r.o., tel. č. : +421 2 534 11 942.              4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u prevádzkovateľa internetového obchodu. Záručná doba výrobku začína plynúť od dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou uvedenou v záručnom liste (pokiaľ výrobok obsahuje).          5. Kupujúci má právo, aby vada na výrobku v záručnej lehote bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť zariadená bez zbytočného odkladu v lehote stanovenej zákonom, t.j. najneskôr do 30 dní od prevzatia zásielky, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom písomne obojstranne nedohodne na dlhšej dobe.                                                                                                                                                                                                                6. Zákazník môže žiadať o výmenu veci alebo vrátenie peňazí v prípade že ide o vadu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže vec riadne užívať z dôvodu, že sa u veci opätovne vyskytla 3x rovnaká uznaná vada alebo 4 rôzne uznané závady. V oboch prípadoch je nutné s reklamovanou vecou predložiť doklad o nákupe, záručný list reklamovaného výrobku, čitateľné a kompletné opravné listy k výrobku z predchádzajúcich reklamácií.                                                                                                                          7. Kupujúci má povinnosť skontrolovať fyzický stav zásielky a obdržaného tovaru. Akékoľvek nezhody či poškodenie musí ihneď na mieste komunikovať s dopravcom a zapísať zistené skutočnosti do prepravného listu prípadne zapísať reklamačný protokol. V prípade väčších poškodení kupujúci neprevezme zásielku od dopravcu vôbec a telefonicky či emailom na adrese: apartartikel@apartartikel.sk nahlási túto skutočnosť. Pokiaľ kupujúci podpíše dopravcovi bezchybné dodanie zásielky a nie je žiadny problém zapísaný, tak neskoršia reklamácia nebude uznaná, pretože sa má za to, že tovar bol dodaný v poriadku a k fyzickému poškodeniu došlo až po riadnom predaní zásielky. V prípade iného problému, ako fyzického poškodenia, rieši všetky podnety v štandardnom zákonnom rámci APART Artikel s.r.o..

V. Vrátenie tovaru

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje na tovar predaný prostredníctvom internetového obchodu garanciu vrátenia peňazí po dobu 14-tich dní od zakúpenia tovaru. Do garancie nie sú započítavané náklady spojené s dopravou a expedičnými poplatkami. Garancia sa nevzťahuje na tovar poškodený, nefunkčný, vykazujúci mechanickú či inú závadu a tovar použitý.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim a sú platné a záväzné výlučne fyzické osoby a vzťahy riadiace sa občianskym zákonníkom. Na vzťahy s podnikateľom sa tieto podmienky nevzťahujú, pretože tieto sa riadia ustanovením § 409 a násl. obchodného zákonníku.                                                                                                                                                                                                2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma ustanovenie obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v tento deň platnou cenou objednaného tovaru, vrátane prepravného či poštovného uvedeného v obchodných podmienkach. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.

VII. Bezpečnosť a ochrana informácií

1,Predávajúci sa zaväzuje dodržovať zákon č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité len k uskutočneniu plnenia Zmluvy s Kupujúcim a nebudú nijako zverejnené alebo poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácií súvisiacou s logistikou, servisom alebo platobným stykom týkajúceho sa plnenia kúpnej zmluvy a ten len v rozsahu nevyhnutne nutnom. Kupujúci uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním osobných údajov v databáze Predávajúceho. Toto spracovanie a zhromažďovanie osobných údajov môže byť použité pre plnenie kúpnej zmluvy a za účelom prípadnej ponuky obchodu a služieb Kupujúcemu. Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom, právo na ich opravu, doplnenie, vrátane ďalších zákonných práv podľa §21 zákona č. 101/2000 Zb. Poskytnutie údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné, ich zdieľanie je podmienené uzavretím kúpnej zmluvy či iného záväzku. Kupujúci si je vedomý, že kúpou tovaru mu nevznikajú žiadne práva na používanie obchodných názvov, firemných lôg, registrovaných značiek atď., nie je v konkrétnom prípade zvláštnym zjednaním stanovené inak.

 APART Artikel s.r.o.

M2FmOG